Tứ Thư Lãnh Đạo Thuật Lãnh Đạo cách thu phục lòng người của lãnh đạo

119,000

Tứ Thư Lãnh Đạo Thuật Lãnh Đạo nói về lãnh đạo không nhất thiết phải là người học rộng, nhưng nhất thiết phải là người có năng lực. Là người của công chúng,

Tứ Thư Lãnh Đạo Thuật Lãnh Đạo cách thu phục lòng người của lãnh đạo
Tứ Thư Lãnh Đạo Thuật Lãnh Đạo cách thu phục lòng người của lãnh đạo

119,000