100 Điều Đúc Rút Từ Thực Tiễn NXB Thông Tin Truyền Thông 2015

98,000

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, nghe nói, khi đương chức không bao giờ đọc các bài diễn văn được thư ký soạn sẵn. Cái cách nghiền ngẫm một vấn đề rồi đúc kết nó, chắc chắn thư ký không làm thay được. Những cuốn sách xuất bản khi nghỉ hưu của ông, đọc là thấy, cũng tự tay ông viết.

100 Điều Đúc Rút Từ Thực Tiễn NXB Thông Tin Truyền Thông 2015
100 Điều Đúc Rút Từ Thực Tiễn NXB Thông Tin Truyền Thông 2015

98,000