Trump University Marketing 101 Ý Tưởng Marketing Thu Hút Khách Hàng

113,000

Mỗi doanh nhân Việt Nam đều cảm nhận thấy đâu đó trong cuốn sách này những tình huống, những khó khăn và thách thức của chính mình cùng với những giải pháp, chiến lược đầy sáng tạo và táo bạo của Donald Trump University Marketing 101- con người của suy nghĩ lớn, hành động lớn.

Trump University Marketing 101 Ý Tưởng Marketing Thu Hút Khách Hàng
Trump University Marketing 101 Ý Tưởng Marketing Thu Hút Khách Hàng

113,000