Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát cách tạo dựng và phát triển quan hệ

150,000

“Một mạng lưới là tập hợp có tổ chức bao gồm những mối liên hệ cá nhân và mạng lưới của chính những liên hệ đó. Mạng lưới quan hệ nhanh chóng tìm ra người bạn cần cho mục đích của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào và giúp đỡ những người khác làm điều tương tự.”

Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát cách tạo dựng và phát triển quan hệ
Tự Đào Giếng Trước Khi Chết Khát cách tạo dựng và phát triển quan hệ

150,000