Tư Duy Như Một Kẻ Lập Dị Steve D.Levitt & Steph J.Dubner mở khóa tư duy kinh tế học

105,000

Tư duy như một kẻ lập dị như một lược đồ hoạch định để tư duy khác biệt và sáng tạo. Cuốn sách mô tả những lợi ích của việc từ bỏ sự khôn ngoan từng trải truyền thống, và dạy bạn cách đào sâu hơn nữa để tìm ra sự vận hành của sự vật. Bằng cách học lối tư duy như ‘một kẻ lập dị’, bạn sẽ được tiếp cận với một cách giải quyết vấn đề và cách hiểu về thế giới hoàn toàn mới.

Tư Duy Như Một Kẻ Lập Dị Steve D.Levitt & Steph J.Dubner mở khóa tư duy kinh tế học
Tư Duy Như Một Kẻ Lập Dị Steve D.Levitt & Steph J.Dubner mở khóa tư duy kinh tế học

105,000