Ai Hiểu Được Khách Hàng Người Ấy Bán Được Hàng – Lý Kiện Lâm

86,000

Nhân viên bán hàng cần thấu hiểu khách hàng, vì khách hàng đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình tiêu thụ. Không hiểu khách hàng, khách hàng sẽ không có hứng thú mua hàng; không hiểu khách hàng, khách hàng sẽ không mở ví lấy tiền mua hàng; không hiểu khách hàng, đương nhiên sẽ không bán được hàng.

Ai Hiểu Được Khách Hàng Người Ấy Bán Được Hàng - Lý Kiện Lâm
Ai Hiểu Được Khách Hàng Người Ấy Bán Được Hàng – Lý Kiện Lâm

86,000