You Can Win Bí Quyết Của Người Chiến Thắng khám phá năng lực

93,000

Những nguyên tắc trình bày trong cuốn sách You Can Win đều mang tính phổ quát, áp dụng cho mọi tình huống, tổ chức hoặc quốc gia.

You Can Win Bí Quyết Của Người Chiến Thắng khám phá năng lực
You Can Win Bí Quyết Của Người Chiến Thắng khám phá năng lực

93,000