Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Kế cách vận dụng đúng cách đúng thời điểm

180,000

Tôn Tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh:

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Kế cách vận dụng đúng cách đúng thời điểm
Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Kế cách vận dụng đúng cách đúng thời điểm

180,000