Giao Tiếp Bất Kỳ Ai giúp bạn cải thiện vượt bậc kỹ năng giao tiếp

50,000

Nếu bạn bắt đầu áp dụng những kỹ năng được đề cập trong cuốn sách này, chúng tôi tin rằng bạn cũng sẽ đạt được những thành công nhanh chóng. Tuy nhiên, thành công chỉ đến với người kiên trì.

Giao Tiếp Bất Kỳ Ai giúp bạn cải thiện a1
Giao Tiếp Bất Kỳ Ai giúp bạn cải thiện vượt bậc kỹ năng giao tiếp

50,000