Chiến lược Đại dương Xanh tư duy chiến lược cho nhà lãnh đạo

204,000

Đưa việc điều hành thành chiến lược. Liên kết các cam kết, giải thích, kỳ vọng với sự phát triển thực tế của chiến lược. Vịêc thực thi chiến lược đại dương xanh đòi hỏi sự đồng thuận của cả nhóm.

Chiến lược Đại dương Xanh tư duy chiến lược cho nhà lãnh đạo
Chiến lược Đại dương Xanh tư duy chiến lược cho nhà lãnh đạo

204,000