Người Thành Công Có 1% Cách Nghĩ Khác Bạn quy tắc trí tuệ nhân sinh

123,000

Với những quy tắc trí tuệ của Gracián, cuốn sách cho bạn biết về những phép xử thế vô cùng thực tế, giúp bạn hiểu được rằng, bạn sẽ phải cần đến những phương pháp khôn khéo nào để bảo toàn, mở rộng và thực hiện giá trị của chính mình trong cuộc sống.

Người Thành Công Có 1% Cách Nghĩ Khác Bạn quy tắc trí tuệ nhân sinh
Người Thành Công Có 1% Cách Nghĩ Khác Bạn quy tắc trí tuệ nhân sinh

123,000