Ích thận vương hỗ trợ điều trị suy thận, chậm quá trình suy thận và giảm nhu cầu chạy thận

250,000